_DSC3393_edited.jpg

Trim Kits

XDi V2 Amp Trim Kit # 1 (450.4)

XDi V2 Amp Trim Kit # 1 (450.4)

XDi V2 Amp Trim Kit #2 (850.5 / 1100.5)

XDi V2 Amp Trim Kit #2 (850.5 / 1100.5)

XDi V2 Amp Trim Kit #3 (650.1 / 600.4)

XDi V2 Amp Trim Kit #3 (650.1 / 600.4)

XDi V2 Amp Trim Kit #4 (1200.6 / 1100.1)

XDi V2 Amp Trim Kit #4 (1200.6 / 1100.1)